Dostawa promocyjnych elementów tekstylnych wchodzących w skład „Wyprawki Wrocławskiej 2021-2022”

Identyfikator postępowania w Miniportalu: bc7f3d7f-0545-41d0-8406-0d333c21fa41

 1. Ogłoszenie o publikacji w Dzienniku Urzędowym UE
 2. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)
 3. Załącznik nr 1a do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
 4. Załącznik nr 1b do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
 5. Załącznik nr 1c do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
 6. Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz ofertowy
 7. Załącznik nr 3 SWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie .xml oraz PDF
 8. Załącznik nr 4 do SWZ – Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 9. Załącznik nr 5 do SWZ- Wykaz dostaw
 10. Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp
 11. Załącznik nr 7 do SWZ- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
 12. Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy
 13. Pytanie 1 i 2 od Wykonawcy
 14. Informacja do SWZ
 15. Załączniki do SWZ – wersja edytowalna
 16. Informacja o wydłużeniu terminu składania ofert
 17. Wydłużenie terminu składania ofert
 18. Unieważnie postępowania