Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Fundacja PRESTO zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Fundacji PRESTO.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  • zostały dostarczone przez zewnętrzne podmioty (np. ograna przeprowadzające kontrole) w formie niedostępnej cyfrowo;

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-01-15. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację PRESTO.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Cegielska-Kędzia, joanna.cegielska@fundacjapresto.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 729 970 808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Do siedziby Fundacji PRESTO (ul. Łukasińskiego 10) można dostać się od strony ulicy Łukasińskiego. Siedziba Fundacji umieszczona jest na parterze, a do drzwi wejściowych prowadzą dwa niskie schodki.
    Zdjęcie wejścia do budynku - ul. Łukasińskiego 10
  • Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.
  • W siedzibie Fundacji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Zapotrzebowanie na tłumacza należy zgłaszać mailowo – joanna.cegielska@fundacjapresto.pl lub telefonicznie – 729 970 808) z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.