I. Informacje ogólne

 1. Administrator danych przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem i zapewnia bezpieczeństwo ich przetwarzania i przechowywania, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rodo).
 2. Treść niniejszej polityki może ulegać aktualizacji. Aktualna treść polityki dostępna będzie na stronie internetowej FUNDACJI PRESTO.

II. Administrator

Administratorem danych osobowych jest FUNDACJI PRESTO z siedzibą pod adresem: ul. Łukasińskiego 10, Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000772156. REGON: 382614750, NIP: 8952202614 , adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjapresto.pl

III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe użytkowników strony na podstawie i jednym z następujących celów:
  a) kontaktu za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie fundacji. Zakres przetwarzanych danych: imię, adres e-mail, nr telefonu. Podstawa prawa: art. 6 ust.1 a Rodo;
  b) kontaktu za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie w zakładce Wyprawka Wrocławska służącego do kontaktu w związku z realizacją tego zadania przez fundację. Zakres przetwarzanych danych: imię, adres e-mail, nr telefonu. Podstawa prawa: art. 6 ust.1 a Rodo;
  c) dostawy Wyprawki Wrocławskiej na adres wskazany przez wnioskodawcę. Zakres przetwarzanych danych: imię, adres e-mail, nr telefonu, adres dostawy, imię, nazwisko, data urodzenia dziecka. Podstawa prawa: art. 6 ust.1 a Rodo;
  d) uzasadniony interes Administratora tj. rozpatrzenie reklamacji dotyczącej dostawy Wyprawki Wrocławskiej. Zakres przetwarzanych danych: imię, adres e-mail, nr telefonu, adres dostawy. Podstawa prawa: art. 6 ust. f a Rodo;

Podanie danych osobowych przez użytkowników i klientów jest dobrowolne, ale jest niezbędne celem umożliwienia nam kontaktu i dostarczenia wyprawki pod wskazany adres.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można na adres mailowy: kontakt@fundacjapresto.pl. 

IV. Zakres i bezpieczeństwo przetwarzanych danych

 1. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w niezbędnym zakresie zgodnie z zasadą minimalizacji danych tj. pozyskuje dane niezbędne do realizacji celów, w którym są one zbierane.
 2. Administrator podejmuje środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia Państwa danych. Posługuje się SSL (Secure Sockets Layer)na stronie co potwierdza pojawienie się na Państwa przeglądarce symbolu kłódki.
 3. Strona używa również tzw. ciasteczek (cookies). Szczegółowe informacje na ten temat zostały opisane w pkt dotyczącym plików cookies.
 4. Dane osobowe osób korzystających ze strony przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach znajdujących się na terytorium UE.

V. Prawa przysługujące użytkownikom strony FUNDACJI PRESTO

 1. Przepisy Rodo przyznają osobom fizycznym, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych prawa. W celu skorzystania z tych praw mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres mailowy Administratora: kontakt@fundacjapresto.pl.
 2. W szczególności przysługują Państwu następujące prawa:
  a) prawo dostępu do swoich danych; 
  b) prawo sprostowania danych; 
  c) prawo do usunięcia danych- jeżeli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, może zostać ona odwołana w dowolnym momencie. Jeżeli Administrator danych w niektórych przypadkach nie może zrealizować żądania usunięcia danych z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, do których realizacji jest zobowiązany, poinformuje o tym osobę, która zgłosiła żądanie. Jeżeli Administrator danych przekazał dane innym podmiotom zobowiązany jest dopilnować usunięcia przez nich danych osobowych. 
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania; 
  e) prawo do przenoszenia danych; 
  f) prawo do wniesienia sprzeciwu; 
  g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru;

VI. Czas przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowywał będzie dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub do czasu zrealizowania celu, w którym zostały one zebrane, w szczególności:

 1. dane zebrane na podstawie zgody w celu dostarczenia wyprawki będą przechowywane w terminie 30 dni od dnia dostarczenia wyprawki;
 2. dane zebrane w celu realizacji interesu administratora będą przechowywane do czasu realizacji tego interesu;

VII. Powierzenie danych osobowych

 1. Administrator w celu poprawnej działalności strony internetowej korzysta z usług podmiotów zewnętrznych dostarczających usługi IT, hostingowe.
 2. Administrator powierzając w/w podmiotom przetwarzanie danych osobowych zawarł z nimi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VIII. Pliki cookies

 1. Strona internetowa używa plików cookies. Pliki cookie to fragmenty kodu, które umożliwiają personalizację korzystania z Usług poprzez zapisywanie informacji, takich jak identyfikator użytkownika i inne preferencje. Plik cookie to mały plik danych, który przesyłamy na twardy dysk Twojego urządzenia (takiego jak komputer lub smartfon) w celu prowadzenia dokumentacji.
 2. Administrator używa tylko jednego rodzaju plików: PHPSESSID służącego do zachowania stanu sesji.
 3. Jeżeli nie chcesz by działały możesz w swojej przeglądarce dokonać zmiany ustawień plików cookie. Ustawienia można znaleźć w menu „Opcje” lub „Preferencje” przeglądarki. Aby zrozumieć te ustawienia, pomocne mogą być poniższe linki:
 • Cookie settings in Internet Explorer
 • Cookie settings in Firefox
 • Cookie settings in Chrome
 • Cookie settings in Safari web

IX. Postanowienia końcowe

Organem Nadzoru właściwym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.