Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Fundacja PRESTO Łukasińskiego 10, 50-529 Wrocław kontakt z fundacją w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@fundacjapresto.pl oraz w jej siedzibie.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art.6 ust.1c RODO tj. ze względu na realizację obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art.6 ust.1 f RODO tj. realizacja uzasadnionego interesu administratora.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji związanej z realizacją celów fundacji i realizowanych w ramach jej działalności projektów. Zakres przetwarzanych danych jest niezbędny do w/w celu.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wspierającym nas w wykonywaniu działalności gospodarczej na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych. Kategorie odbiorców danych to podmioty świadczące usługi księgowe i podatkowe lub obsługi prawnej, dostawcy usług IT, hostingowych i teleinformatycznych.
  5. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.
  6. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do udostępnionych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto ma Pani/Pan również uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pan danych oraz prawo do wystąpienia do administratora z wnioskiem o przeniesienie danych. W celu skorzystania z wymienionych praw należy przesłać odpowiednie żądanie na adres kontaktowy podany powyżej.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzoru- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji celów fundacji związanych z prowadzoną korespondencją nie dłużej niż 4 lata.
  9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji. W przypadku ich nie podania administrator nie będzie mógł jej prowadzić.